Chỉnh sửa Ảnh – Video

Camtasia cho Mac

Tải phần mềm Camtasia Studio Mac đầy đủ miễn phí

Camtasia Studio

Tải phần mềm Camtasia Studio đầy đủ miễn phí

ImageGlass

Tải phần mềm ImageGlass đầy đủ miễn phí

Picasa

Tải phần mềm PIcasa đầy đủ miễn phí
  • Phần mềm Sắp xếp, chỉnh sửa và đồng bộ ảnh trực tuyến
  • Danh mục: Chỉnh sửa Ảnh - Video> Windows
  • Phiên bản: 3.9 Build 141.259
  • Sử dụng: Miễn phí

Paint.NET

Tải phần mềm Paint.NET đầy đủ miễn phí

PhotoScape

Tải phần mềm PhotoScape đầy đủ miễn phí

KMPlayer

Tải phần mềm KMPlayer đầy đủ miễn phí

ProShow Producer

Tải phần mềm ProShow Producer đầy đủ đơn giản

Adobe Photoshop CS6

Tải phần mềm Adobe Photoshop CS6 đầy đủ miễn phí